EDU : Social Network
 
 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

เนื่องจากโรงเรียนบ้านท่าอาจ มีการจัดเนื้อหาการเรียน เกี่ยวกับคำนาม
ในภาษาอังกฤษ ซึ่งได้มีการนำมาใช้โดยศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากและน่าสนใจ  ที่จะศึกษาหาความรู้
ให้เข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการใช้คำนาม (nouns)  เพื่อใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  และต้อนรับประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในเร็วๆนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.  เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ทางการศึกษา  เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
คำนาม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านท่าอาจ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ให้มีประสิทธิภาพ 80/80
2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้การพัฒนาเว็บไซต์    เรื่อง  คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำนาม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านท่าอาจ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่ได้รับการสอนโดยใช้เว็บไซต์ทางการศึกษาหลังเรียนกับเกณฑ์
4.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนโดยวิธีพัฒนาเว็บไซต์
ทางการ
ศึกษา เรื่อง  คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำนาม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านท่าอาจ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  โดยใช้แบบสอบถาม
5.  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อวิชาภาษาอังกฤษ  หลังการสอน  โดยใช้เว็บไซต์ทางการศึกษา เรื่อง  คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำนาม

 
  EDU : Social Network